PROCEDURÄ‚ CERCETARE A PIEÅ¢EI – STUDIU AL PIEÅ¢EI„ACHIZIÅ¢IA DE PRODUSE DE PAPETÄ‚RIE, ARTICOLE MÄ‚RUNTE DE BIROU ÅžI

 

 

 

      SC EUROAPTITUDINI S.A., cu sediul în BucureÅŸti, Str. Mendeleev, nr. 7-15, mezanin, sector 1, doreÅŸte să achiziÅ£ioneze în cadrul proiectului „PROGRAMUL IT&S (TIC ÅžI STRATEGIE DIDACTICÄ‚) INTEGRAT ÅžI INOVATIV DE FORMARE PROFESIONALÄ‚ CONTINUÄ‚ A PERSONALULUI DIDACTIC DIN REGIUNILE BUCUREÅžTI-ILFOV ÅžI SUD-MUNTENIA”, POSDRU/87/1.3/S/61515, implementat in parteneriat cu Inspectoratul Åžcolar al Municipiului BucureÅŸti (I.S.M.B.), produse de „Papetărie, Articole mărunte de birou ÅŸi CartuÅŸe de toner pentru imprimante ÅŸi copiatoare xerox”, codurile CPV 39162110-9, 30190000-7, 22800000-8, 30125100-2.
Sursa de finanÅ£are a contractului: Programul OperaÅ£ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 1 „EducaÅ£ia ÅŸi formarea profesională în  sprijinul creÅŸterii economice ÅŸi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaÅŸtere“; Domeniul Major de IntervenÅ£ie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaÅ£ie ÅŸi formare”.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câÅŸtigătoare: preÅ£ul cel mai scăzut.
DocumentaÅ£ia pentru ofertanÅ£i: este gratuită ÅŸi se poate ridica în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 13.00, de la următoarea adresă: Str. Mendeleev, nr. 7-15, mezanin, sector 1, BucureÅŸti. DocumentaÅ£ia se ridică numai pe bază de împuternicire semnată de reprezentantul legal ÅŸi ÅŸtampilată (1 exemplar original). DocumentaÅ£ia poate fi transmisă ÅŸi prin e-mail, în urma unei solicitări trimise în scris, prin fax, poÅŸtă sau e-mail, semnată de reprezentantul legal al operatorului.
Solicitările de informaÅ£ii suplimentare sau clarificări se vor transmite NUMAI în scris, pe fax la 021.316.99.33., sau la adresa Str. Mendeleev, nr. 7-15, mezanin, sector 1, BucureÅŸti, până la data de 20.07.2011, ora 18.00.
Termenul maxim de răspuns la solicitările de clarificări: 21.07.2011, ora 18.00.
Depunerea ofertelor: Ofertele se vor depune în plic închis, la adresa S.C. EUROAPTITUDINI S.A., Str. Mendeleev, nr. 7-15, mezanin, sector 1, BucureÅŸti.
Data limită de depunere a ofertelor: 22.07.2011, ora 10.00.
Informații suplimentare:
Nadia Elena Agrigoroaei,
Coordonatorul instruire , testare, certificare ECDL  si certificare CNFPA
 EUROAPTITUDINI S.A.,

office@euroaptitudini.ro

   

 

                                                                                                                        

© 2013 euroaptitudini.ro All right reserved